Klasztor Dominikanów,
Klub Samopomocy „W Sercu Miasta”
ul. Złota 9, 20-112 Lublin
(wejście od ul. Dominikańskiej),

Kierownik Klubu: Dorota Szypulska

e-mail: [email protected]
tel. +48-792 842 504 (czynny w godzinach otwarcia Klubu)

 

  

  • Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie
  • Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  • Gmina Lublin

zapraszają do udziału w projekcie:

„Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie Społeczne”,
Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 432.698,50 PLN.

Prezentacja projektu

Skrzydło zachodnie po remoncie 2019

Akt powołania Klubu

List Wojewody Lubelskiego

Plakat promocyjny

Ulotka promocyjna 1

Ulotka promocyjna 2

 

Celem projektu jest pomoc społeczna dla osób potrzebujących (160 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem) z terenu Starego Miasta i terenów przyległych w Lublinie. Klub oferuje środowiskowe formy pomocy i samopomocy od 2019 do 2021 r. Zapraszamy młodzież w wieku 15+, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby z dysfunkcją w rodzinie. Jest przewidziana opieka nad dziećmi w trakcie wybranych form wsparcia.

Zajęcia w Klubie odbywają się nieodpłatnie, indywidualnie lub grupowo. Klub opiera się też na zasadzie samopomocy, polegającej na spotkaniach, podczas których uczestnicy wspólnie planują imprezy i rozwiązują konflikty interpersonalne.

Oferta Klubu

1. Poradnia z samopomocową grupą wsparcia
2. Poradnia i klub dla młodzieży
3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
4. Muzykoterapia i choreoterapia
5. Aktywizacja zawodowa
6. Aktywizacja życiowa
7. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy
8. Aktywizacja społeczna

1. Poradnia z samopomocową grupą wsparcia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci, m.in.:

– z chorobą lub niepełnosprawnością, szczególnie ADHD;
– z Zespołem Aspergera;
– przeżywające problemy w przedszkolu, szkole, w kontaktach z rówieśnikami lub wykazujące niepokojące zachowania;

Oferowane są również:

– konsultacje pedagogiczne dla rodziców dzieci zdolnych;
– terapia i pomoc psychologiczna w problemach osobistych, rodzinnych, w związkach;
– mediacje dla rodziców w konflikcie;
– pomoc w sytuacjach kryzysowych (np. przemoc).

Po konsultacji w poradni można dołączyć do samopomocowej grupy wsparcia. Spotkania prowadzi osoba odpowiedzialna za poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Poradnia i Klub dla młodzieży

Poradnia: pomoc dla młodzieży w zakresie wychowania, relacji, przeżywania sytuacji konfliktowych, stresu, traumy, itp.

Klub: wspólnie spotkania i działania. Celem jest integracja grupowa, ćwiczenie umiejętności społecznych, wspólne gry i zabawy towarzyskie (planszowe, komputerowe), realizacja hobby/pasji. O charakterze spotkań decydują uczestnicy.

Są przewidziane zajęcia komputerowe z Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) i umiejętnego korzystania z Internetu (np. programy edukacyjne on-line).

3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Pomoc w zakresie wypełniania dokumentów urzędowych (np. uzyskanie świadczeń, rozliczenia podatkowe, w tym przez Internet).

4. Muzykoterapia i choreoterapia

Psychoterapia Tańcem i Ruchem (DMT) wykorzystuje taniec i ruch jako proces integracji osoby w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Bazuje na założeniu, że ruch osób odzwierciedla indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji. Świadomość ciała i ruchu prowadzi do uzyskania wglądu w źródło problemu, zaś zmiana w ruchu wpływa na sposób przeżywania oraz zachowania. Psychoterapia tańcem wyzwala uczucia, które nie mogą być zwerbalizowane. Jest stosowana zarówno w formie indywidualnej, jak i małżeńskiej, rodzinnej lub grupowej. Jest znana w służbie zdrowia, edukacji, praktyce prywatnej, domach opieki społecznej, programach profilaktycznych i prewencyjnych. Zajęcia prowadzone są w grupach mieszanych (młodzież i dorośli), co daje dodatkowy impuls do pogłębiania więzi międzypokoleniowych i uczy szacunku do odmienności i możliwości fizycznych osób w różnym wieku.

5. Aktywizacja zawodowa

Zajęcia w formie warsztatowej z wykorzystaniem komputerów oraz doświadczeń uczestników (samopomoc). Ich celem jest wsparcie i pomoc w powrocie na rynek pracy lub w poprawie warunków pracy. Zajęcia są prowadzone przez trenerów zajmujących się sferą aktywności zawodowej.

6. Aktywizacja życiowa

Zajęcia wspierająco-aktywizujące dla uzyskania różnych umiejętności, takich jak:
– zaradność życiowa i funkcjonowanie w codziennym życiu;
– umiejętność społeczna i interpersonalna;
– spędzanie wolnego czasu;
– radzenie sobie w sytuacjach stresowych, autodiagnoza;
– proszenie o pomoc i budowanie sieci wsparcia, podejmowanie wolontariatu;
– interaktywne metody pracy z grupą: mini wykłady, zadania grupowe, burza mózgów, analiza przypadku (case study), symulacje, gry terenowe.

Spotkanie grup sąsiedzkich: wspólne inicjatywy, planowanie i wdrażanie samodzielnych działań, podejmowanie wolontariatu sąsiedzkiego, itp.

7. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy

Zajęcia aktywizujące oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe w grupach (basen, sala gimnastyczna, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowa, jazda na rolkach, kręgle) oraz zajęcia aktywizujące z elementami samorządności.

Wsparcie jest realizowane w ramach sąsiedzkich grup samopomocowych jako element integracji społecznej i budowania więzi sąsiedzkich, rozwijania samopomocy i kompetencji liderskich/decyzyjnych. Zajęcia są dostosowane do wieku, stanu zdrowia i potrzeb uczestników.

Celem zajęć jest rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i stymulowanie procesów psychofizycznych. Zajęcia pozwolą na kształtowanie umiejętności społecznych (poczucie osobistego sukcesu), przełamywania bariery wyobcowania i lęku (zajęcia w miejscu publicznym), integrację grupy i możliwość wymiany poglądów i informacji w nieformalnej atmosferze.

Zajęcia wprowadzają również elementy samostanowienia, odpowiedzialności i decyzyjności (np. wspólne dobieranie, oglądanie i omawianie filmów; gry i zabawy pokazujące korzyści ze współpracy).

7. Aktywizacja społeczna

Warsztaty graficzne (zaproszenia, plakaty promujące integrację międzypokoleniową) i artystyczne (dekoracje na Korowód międzypokoleniowy). Zajęcia mają na celu działanie samopomocowe obywatelskie, zapoznanie uczestników z „przestrzenią” miejską i rekreacyjną, uczestnictwo jako wolontariusze w organizacji wydarzenia o charakterze społecznym/kulturalnym, takim jak coroczny Korowód Międzypokoleniowy organizowany przez Gminę Lublin z udziałem placówek oświaty, instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Udział w Korowodzie, wspólne świętowanie, posiłek w miejscu publicznym mają na celu przełamanie bariery wyobcowania i lęku do funkcjonowania w miejscu publicznym, izolacji wobec inicjatyw kulturalnych oraz budowanie solidarności między młodym i starszym pokoleniem.

Godziny otwarcia

  • od wtorku do piątku przez cały rok, począwszy od lutego 2019 r.
  • wt., śr., pt. w godz 16.00-19.00
  • czw. w godz. 11.00-14.00
  • z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Sylwestra.

Godziny otwarcia

Dokumenty rekrutacyjne
(do pobrania w Biurze projektu lub online)

Regulamin rekrutacji

Zał.1. Formularz Rekrutacyjny

Zał.2. Deklaracja uczestnictwa

Zał.3. Zgoda rodzica, opiekuna

 

Wolontariat

Do pracy w Klubie przyjmujemy również wolontariuszy – studentów lub osoby po studiach, do pomocy uczestnikom Klubu, np.
– w załatwianiu spraw urzędowych: kierunki prawnicze i administracyjne
– w aktywizacji życiowej: kierunki psychologiczne, pedagogiczne, itp.

Regulamin wolontariatu

Zał.1. Ankieta dla Wolontariusza

Regulamin Organizacyjny

Zał.1. Schemat organizacyjny

Zał.2. Umowa, Kontrakt socjalny

Zał.3. Karta udziału w zajęciach, spotkaniach

Biuro Projektu

Klasztor Dominikanów,
Klub Samopomocy „W Sercu Miasta”,
ul. Złota 9, 20-112 Lublin
(wejście od ul. Dominikańskiej),

e-mail: [email protected]
tel. +48-792 842 504 (czynny w godzinach otwarcia Klubu)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej XI „Włączenie Społeczne”,
Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020