• Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie
  • Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw
  • Gmina Lublin

zapraszają do udziału w projekcie:

„Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie Społeczne”,
Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 432.698,50 PLN.

 

Prezentacja projektu

Skrzydło zachodnie po remoncie 2019

Akt powołania Klubu

List Wojewody Lubelskiego

Plakat promocyjny

Ulotka promocyjna

 

 

Celem projektu jest pomoc społeczna dla osób potrzebujących (160 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem) z terenu Starego Miasta i terenów przyległych w Lublinie. Klub oferuje środowiskowe formy pomocy i samopomocy od 2019 do 2021 r. Zapraszamy młodzież w wieku 15+, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby z dysfunkcją w rodzinie. Jest przewidziana opieka nad dziećmi w trakcie wybranych form wsparcia.

Zajęcia w Klubie odbywają się nieodpłatnie, indywidualnie lub grupowo. Klub opiera się też na zasadzie samopomocy, polegającej na spotkaniach, podczas których uczestnicy wspólnie planują imprezy i rozwiązują konflikty interpersonalne.

Oferta Klubu

1. Poradnia z samopomocową grupą wsparcia
2. Poradnia i klub dla młodzieży
3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
4. Muzykoterapia i choreoterapia
5. Aktywizacja zawodowa
6. Aktywizacja życiowa
7. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy
8. Aktywizacja społeczna

1. Poradnia z samopomocową grupą wsparcia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci, m.in.:

– z chorobą lub niepełnosprawnością, szczególnie ADHD;
– z Zespołem Aspergera;
– przeżywające problemy w przedszkolu, szkole, w kontaktach z rówieśnikami lub wykazujące niepokojące zachowania;

Oferowane są również:

– konsultacje pedagogiczne dla rodziców dzieci zdolnych;
– terapia i pomoc psychologiczna w problemach osobistych, rodzinnych, w związkach;
– mediacje dla rodziców w konflikcie;
– pomoc w sytuacjach kryzysowych (np. przemoc).

Po konsultacji w poradni można dołączyć do samopomocowej grupy wsparcia. Spotkania prowadzi osoba odpowiedzialna za poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

2. Poradnia i Klub dla młodzieży

Poradnia: pomoc dla młodzieży w zakresie wychowania, relacji, przeżywania sytuacji konfliktowych, stresu, traumy, itp.

Klub: wspólnie spotkania i działania. Celem jest integracja grupowa, ćwiczenie umiejętności społecznych, wspólne gry i zabawy towarzyskie (planszowe, komputerowe), realizacja hobby/pasji. O charakterze spotkań decydują uczestnicy.

Są przewidziane zajęcia komputerowe z Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) i umiejętnego korzystania z Internetu (np. programy edukacyjne on-line).

3. Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Pomoc w zakresie wypełniania dokumentów urzędowych (np. uzyskanie świadczeń, rozliczenia podatkowe, w tym przez Internet).

4. Muzykoterapia i choreoterapia

Psychoterapia Tańcem i Ruchem (DMT) wykorzystuje taniec i ruch jako proces integracji osoby w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Bazuje na założeniu, że ruch osób odzwierciedla indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji. Świadomość ciała i ruchu prowadzi do uzyskania wglądu w źródło problemu, zaś zmiana w ruchu wpływa na sposób przeżywania oraz zachowania. Psychoterapia tańcem wyzwala uczucia, które nie mogą być zwerbalizowane. Jest stosowana zarówno w formie indywidualnej, jak i małżeńskiej, rodzinnej lub grupowej. Jest znana w służbie zdrowia, edukacji, praktyce prywatnej, domach opieki społecznej, programach profilaktycznych i prewencyjnych. Zajęcia prowadzone są w grupach mieszanych (młodzież i dorośli), co daje dodatkowy impuls do pogłębiania więzi międzypokoleniowych i uczy szacunku do odmienności i możliwości fizycznych osób w różnym wieku.

5. Aktywizacja zawodowa

Zajęcia w formie warsztatowej z wykorzystaniem komputerów oraz doświadczeń uczestników (samopomoc). Ich celem jest wsparcie i pomoc w powrocie na rynek pracy lub w poprawie warunków pracy. Zajęcia są prowadzone przez trenerów zajmujących się sferą aktywności zawodowej.

6. Aktywizacja życiowa

Zajęcia wspierająco-aktywizujące dla uzyskania różnych umiejętności, takich jak:
– zaradność życiowa i funkcjonowanie w codziennym życiu;
– umiejętność społeczna i interpersonalna;
– spędzanie wolnego czasu;
– radzenie sobie w sytuacjach stresowych, autodiagnoza;
– proszenie o pomoc i budowanie sieci wsparcia, podejmowanie wolontariatu;
– interaktywne metody pracy z grupą: mini wykłady, zadania grupowe, burza mózgów, analiza przypadku (case study), symulacje, gry terenowe.

Spotkanie grup sąsiedzkich: wspólne inicjatywy, planowanie i wdrażanie samodzielnych działań, podejmowanie wolontariatu sąsiedzkiego, itp.

7. Trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy

Zajęcia aktywizujące oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe w grupach (basen, sala gimnastyczna, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowa, jazda na rolkach, kręgle) oraz zajęcia aktywizujące z elementami samorządności.

Wsparcie jest realizowane w ramach sąsiedzkich grup samopomocowych jako element integracji społecznej i budowania więzi sąsiedzkich, rozwijania samopomocy i kompetencji liderskich/decyzyjnych. Zajęcia są dostosowane do wieku, stanu zdrowia i potrzeb uczestników.

Celem zajęć jest rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i stymulowanie procesów psychofizycznych. Zajęcia pozwolą na kształtowanie umiejętności społecznych (poczucie osobistego sukcesu), przełamywania bariery wyobcowania i lęku (zajęcia w miejscu publicznym), integrację grupy i możliwość wymiany poglądów i informacji w nieformalnej atmosferze.

Zajęcia wprowadzają również elementy samostanowienia, odpowiedzialności i decyzyjności (np. wspólne dobieranie, oglądanie i omawianie filmów; gry i zabawy pokazujące korzyści ze współpracy).

7. Aktywizacja społeczna

Warsztaty graficzne (zaproszenia, plakaty promujące integrację międzypokoleniową) i artystyczne (dekoracje na Korowód międzypokoleniowy). Zajęcia mają na celu działanie samopomocowe obywatelskie, zapoznanie uczestników z „przestrzenią” miejską i rekreacyjną, uczestnictwo jako wolontariusze w organizacji wydarzenia o charakterze społecznym/kulturalnym, takim jak coroczny Korowód Międzypokoleniowy organizowany przez Gminę Lublin z udziałem placówek oświaty, instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Udział w Korowodzie, wspólne świętowanie, posiłek w miejscu publicznym mają na celu przełamanie bariery wyobcowania i lęku do funkcjonowania w miejscu publicznym, izolacji wobec inicjatyw kulturalnych oraz budowanie solidarności między młodym i starszym pokoleniem.

Godziny otwarcia

  • od wtorku do piątku przez cały rok, począwszy od lutego 2019 r.
  • wt., śr., pt. w godz 16.00-19.00
  • czw. w godz. 11.00-14.00
  • z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku i Sylwestra.

Godziny otwarcia

Dokumenty rekrutacyjne
(do pobrania w Biurze projektu lub online)

Regulamin rekrutacji

Zał.1. Formularz Rekrutacyjny

Zał.2. Deklaracja uczestnictwa

Zał.3. Zgoda rodzica, opiekuna

 

Wolontariat

Do pracy w Klubie przyjmujemy również wolontariuszy – studentów lub osoby po studiach, do pomocy uczestnikom Klubu, np.
– w załatwianiu spraw urzędowych: kierunki prawnicze i administracyjne
– w aktywizacji życiowej: kierunki psychologiczne, pedagogiczne, itp.

Regulamin wolontariatu

Zał.1. Ankieta dla Wolontariusza

Regulamin Organizacyjny

Zał.1. Schemat organizacyjny

Zał.2. Umowa, Kontrakt socjalny

Zał.3. Karta udziału w zajęciach, spotkaniach

Biuro Projektu

Klasztor Dominikanów,
Klub Samopomocy „W Sercu Miasta”,
ul. Złota 9, 20-112 Lublin
(wejście od ul. Dominikańskiej),

e-mail: klubwsercumiasta@gmail.com
tel. +48-792 842 504 (czynny w godzinach otwarcia Klubu)

Nr konta do wsparcia Klubu: 55 1090 2590 0000 0001 4174 4234

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej XI „Włączenie Społeczne”,
Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020