Klasztor

Program regionalny UE

Punkty informacyjne:

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Graniczna 4, 20-010 Lublin

Telefony do punktu informacyjnego: 081-46-23-831 lub 081-46-23-812.

e-mail:[email protected]
www.lawp.eu
www.lawp.lubelskie.pl

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

Numer telefonu do Punktu Informacyjnego: 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44-16-750.

e-mail: [email protected], [email protected]
www.rpo.lubelskie.pl

Opis projektu

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Beneficjent

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, ul. Złota 9, 20-112 Lublin

Tytuł projektu

„Klasztor w sercu miasta – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie”

Wartość projektu

Ogółem: 9 327 765,01 PLN

Kwota dofinansowania

Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 766 927,59 PLN

Projekt „Klasztor w sercu miasta – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” odnosi się do jednego z najcenniejszych zespołów sakralnych na Lubelszczyźnie. Klasztor wraz z kościołem jest wpisany w historię miasta od początków jego istnienia, a jego bryła jest nieodłącznym elementem w zabudowie Lubelskiej Starówki. Oprócz wpisu do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod numerem A/244 Bazylika Ojców Dominikanów p.w. św. Stanisława wraz z klasztorem wpisana jest na listę Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego, a ponadto położona w obszarze uznanym w 2007 roku za Pomnik Historii Państwa Polskiego.

Poważne niedobory w infrastrukturze turystycznej i kulturowej sprawiają, że potencjał Regionu – niezwykłe walory naturalne i bogactwo dziedzictwa kulturowego – nie są w pełni wykorzystywane. Uwidaczniają się poważne braki w ochronie i pielęgnacji bezcennych zabytków Lubelszczyzny oraz niski poziom promocji zabytkowych zasobów kultury materialnej obszaru.

Ze względu na brak możliwości gruntownych remontów zespołu dominikańskiego, nastąpiła destrukcja substancji zabytkowej, przez co historyczny, bezcenny obiekt niewystarczająco przyczyniał się do wzrostu atrakcyjności miejsca, zwłaszcza jakości przestrzeni miejskiej tworzącej SERCE LUBLINA – jedną z piękniejszych polskich Starówek. Zły stan zabytkowych obiektów znacząco ograniczał możliwości wykorzystania ich jako atrakcji turystycznej i promocji miejsca w Regionie. W świetle dużej destrukcji substancji zabytkowej oraz wieloletniego niedoinwestowania konieczne stało się wykonanie kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich, aby zahamować proces degradacji obiektu. Obecnie prowadzone działania pozwolą na zabezpieczenie cennych obiektów zabytkowych przed utratą wartości i poprawią stan technicznego bezpieczeństwa zabytków. Prace mają na celu nie tylko zabezpieczenie, ale także odrestaurowanie ponad 750 – letniego zabytku o szczególnej wartości historycznej i kulturowej dla Regionu i zachowanie go dla przyszłych pokoleń.

Interesariusze Projektu

Interesariuszami Projektu są:
– mieszkańcy województwa lubelskiego w tym szczególnie społeczność Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego
– mieszkańcy Lublina i okolic,
– turyści,
– podmioty gospodarcze działające w sferze kultury i turystyki, władze lokalne.

Niezbędną stała się trwała poprawa jakości istniejącego dobra publicznego, w tym ochrona historycznego charakteru przestrzeni Starego Miasta Lublina uznanego za Pomnik Historii oraz tworzenie warunków powszechnej dostępności do obiektów do dóbr kultury.

Produkty projektu

Produktami realizowanego Projektu pt. „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” są:
– zaadaptowane obiekty zabytkowe na cele kulturalne i turystyczne /1 szt./
– miejsca parkingowe powstałe przy obiektach adoptowanych na cele kulturalne i turystyczne /8 szt./
– zagospodarowany teren na cele kulturalne lub turystyczne /0,1662 ha/
– zabezpieczone/wyposażone obiekty w monitoring /1 szt./
– obiekty ze zmodernizowaną infrastrukturą techniczną i sanitarną /1 szt./

Obok kompleksowych prac remontowo-konserwatorskich dzięki realizacji projektu ułatwiony został dostęp zwiedzających do cennego zabytku (usprawnienia dla niepełnosprawnych i nowe miejsca postojowe), zakupione zostało wyposażenie służące prowadzeniu działalności kulturalnej, zamontowane zostały systemy zabezpieczeń – instalacji przeciw-pożarowej, sygnalizacji włamania i monitoringu podnoszące standard i bezpieczeństwo użytkowania.

„Miękkimi” aspektami realizowanego Projektu są: wzrost atrakcyjności zabytkowego zespołu, ułatwienie dostępu do zabytku, poprawa bezpieczeństwa użytkowników i samych obiektów, równość szans i polityka społeczeństwa informacyjnego.

Cel główny projektu

Poprawa atrakcyjności turystycznej Regionu oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury przez renowację Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie. Jednocześnie projekt promuje atrakcyjny wizerunek Lubelszczyzny jako miejsca o dużej atrakcyjności kulturalnej i turystycznej i stworzenia efektywnych powiązań partnerskich w ramach współpracy międzyregionalnej.

Cele pośrednie

– wzrost liczby osób korzystających ze zmodernizowanej infrastruktury – 156 000 osób,
– wzrost liczby odwiedzających/widzów – 156 000 osób,
– utworzenie nowych miejsc pracy – 1 szt.
– utworzenie miejsc pracy w kulturze – 1 szt.

Realizacja Projektu to wzrost atrakcyjności zabytkowego zespołu dzięki znaczącej poprawie stanu substancji zabytkowej przy zachowaniu maksymalnej ilości substancji zabytkowej z czasu powstania obiektu. Przywrócenie walorów estetycznych cennego zespołu. Ułatwiony dostęp do zabytku w sposób wirtualny dzięki nowoczesnej platformie internetowej i audio przewodnikom oraz realny poprzez utworzenie miejsc postojowych dla samochodów oraz realizację programu kulturowego.