Restaurare Basilicam

Adres

Fundacja Restaurare Basilicam
Klasztor Dominikanów
ul. Złota 9, 20-112 Lublin

NIP: 946-242-74-82
REGON: 432-329-257
KRS: 0000128069

Numer rachunku fundacji: 76 1540 1144 2114 9117 0459 0001

Kontakt

E-mail: [email protected]

Zarząd

Krzysztof Modras OP, prezes zarządu fundacji

O fundacji

Odnowa Bazyliki i Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie wymaga środków wielokrotnie przekraczających jego dochody. 13 stycznia 1995 roku, dla ratowania kompleksu, została ustanowiona Fundacja Restaurare Basilicam. Fundatorem jest Polska Prowincja Dominikanów z siedzibą w Warszawie.

10 marca 2004 uzyskała status organizacji pożytku publicznego. Umożliwiło to przekazywanie 1% (od 2023 – 1,5%) podatku od osób fizycznych na jej cele.

>   Fundacja na stronach NGO

>   Fundacja w KRS

>   Jak przekazać 1,5 % dla Fundacji

Misja fundacji

Misją Fundacji jest pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie środków materialnych na remont Bazyliki i Klasztoru dominikanów w Lublinie dla przywrócenia i utrzymania świetności całego kompleksu. Działania dodatkowe skupiają się wokół kultury i edukacji. Fundacja poprzez angażowanie w działania wolontariuszy i współpracę z różnorodnymi środowiskami (administracją publiczną, firmami, szkołami, instytucjami kultury, organizacjami pozarządowymi) wspiera Klasztor Dominikanów w tworzeniu na Starym Mieście w Lublinie miejsca integracji społecznej i kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego.

Cele statutowe (§ 8 Statutu):
1.Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie środków materialnych dla zabezpieczenia trwałości konstrukcji, odbudowy i odnowy zespołu budynków Bazyliki i Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie przy ul. Złotej pod numerem 9.
2. Skupienie wokół idei Fundacji wszystkich ludzi, dla których zespół budynków Bazyliki i Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie stanowi obiekt historyczny i miejsce kultu religijnego.
3.Współpraca z krajowymi ośrodkami konserwacji i odnowy zabytków oraz promowanie i rozpowszechnianie uzyskanych doświadczeń.

>   Statut Fundacji RB

Działalność fundacji

Zgodnie ze Statutem (§ 9), Fundacja może realizować swoje cele poprzez:

1) organizowanie i finansowanie:

– prac studialnych, przedprojektowych, projektowych i wykonawczych, zmierzających do zabezpieczenia trwałości konstrukcji, odbudowy i renowacji, a także zabezpieczenia przed działaniem czasu zespołu budynków Bazyliki i Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie oraz innych obiektów niezwiązanych z tym Klasztorem;
– katalogowania, konserwacji, renowacji i archiwizacji zabytków kultury i sztuki sakralnej;
– organizacji konkursów, wystaw sztuki sakralnej, galerii obrazów, rzeźby, a także organizacji koncertów, projekcji filmów i przedstawień teatralnych;
– artystycznej i literackiej działalności twórczej;
– działalności edukacyjnej i wspomagającej edukację;
– badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych;
– wynajmu i udostępniania kompleksu dominikańskiego w Lublinie na potrzeby edukacyjne, kulturalne i społeczne oraz dla pielgrzymów i turystów;
– promocji Fundacji i Klasztoru;

2) zgodny z tradycją Klasztoru O. O. Dominikanów w Lublinie udział w inicjatywach społeczności lokalnej;

3) współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową i zagraniczną z osobami i instytucjami, wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji.

Do głównych wydarzeń cyklicznych, w organizowanie których włącza się Fundacja należą: cykl koncertów Wielkopostne Śpiewanie, Koncert dla Przyjaciół i Dobrodziejów, Warsztaty Muzyki Liturgicznej, Wigilia Starego Miasta, Zaduszki Jazzowe.

>   Remonty

>   Dotacje z Miasta Lublin i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego

>   Sprawozdania

Przyjaciele fundacji

Fundacja oraz klasztor mają wielu Przyjaciół. Są nimi:

– Darczyńcy wspierający finansowo, materialnie i dobrym słowem nasze działania;
– Wolontariusze, którzy pomagają nam na co dzień lub okazyjne;
– Instytucje, firmy, organizacje pozarządowe i szkoły, z którymi współpracujemy;
– Osoby, które wspierają nasze dzieła modlitwą;
– Wszyscy, którzy propagują ideę wspierania Bazyliki i Klasztoru.

>   Wolontariat i promocja

>   Darowizna

Ojcowie Dominikanie zapewniają o swojej modlitwie za wszystkich sympatyków, darczyńców i osoby, które na różne sposoby pomagają wspierać dzieło odnowy Bazyliki i Klasztoru. To z myślą o tych osobach co roku organizowany jest Koncert dla Przyjaciół i Dobrodziejów.