Klub w sercu miasta

Ogłoszenie

>   Zapytanie ofertowe (24 kwiecień 2021): Aktywizacja zawodowa

>   Zapytanie ofertowe (23 marzec 2021): Warsztaty dietetyczne

>   Zapytanie ofertowe (2 listopad 2020): Usługi prawne 2

>   Unieważnienie zapytania ofertowego (31 październik 2020): Usługi prawne

>   Zapytanie ofertowe (19 październik 2020): Usługi poradnictwa psychologicznego

>   Zapytanie ofertowe (12 październik 2020): Zajęcia sportowo-rekreacyjne

>   Zapytanie ofertowe (12 październik 2020): Muzykoterapia/choreoterapia

>   Zapytanie ofertowe (12 październik 2020): Usługi prawne

>   Zapytanie ofertowe (26 wrzesień 2020): wsparcie w zakresie kompetencji kluczowych matematycznych

>   Zapytanie ofertowe (26 wrzesień 2020): Realizacja zajęć z rękodzieła artystycznego

>   Zapytanie ofertowe (14 wrzesień 2020): Realizacja warsztatów z obsługi komputera

>   Zapytanie ofertowe (20 lipiec 2020): Nabór na opiekuna samopomocowych grup sąsiedzkich

Adres

Klub Samopomocy „W Sercu Miasta”
Klasztor Dominikanów
ul. Złota 9, 20-112 Lublin

Godziny otwarcia

poniedziałek 8:00-16:00
wtorek 10:30-18:30
środa 8:00-16:00
czwartek 8:00-16:00
piątek 8:00-16:00

Wejście od ul. Dominikańskiej.

Kontakt

Tel: +48 792 842 504
E-mail: [email protected]
Facebook: klubwsercumiasta
Strona: klubwserumiasta.pl

Zespół

Wojciech Garbat OP, opiekun Klubu
Ewa Kierepka, kierownik projektu

O projekcie

Przy naszym klasztorze działa instytucja pomocowa „Klub w sercu miasta” będąca wspólnym projektem Miasta Lublin, Klasztoru Dominikanów i Fundacji Nowy Staw. Jest miejscem, do którego można przyjść, aby nieodpłatnie otrzymać odpowiednią pomoc. Propozycja dotyczy osób w rożnym wieku. Są to uczniowie, dorośli, rodzice i seniorzy.

Działalność Klubu sprowadza się do trzech podstawowych kierunków:

– wsparcie (życiowe, zawodowe, relacyjne, w kryzysie, prawne),
– edukacja (kursy doszkalające),
– rozwój (osobisty, życiowy, zawodowy).

 

Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie, Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw oraz Gmina Lublin zapraszają do udziału w projekcie:

Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie 

współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie Społeczne”, Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu z UE: 432.698,50 PLN.

>   Prezentacja projektu

>   Skrzydło zachodnie po remoncie 2019

>   Akt powołania Klubu

>   List Wojewody Lubelskiego

>   Plakat promocyjny

>   Ulotka promocyjna 1

>   Ulotka promocyjna 2

Celem projektu jest pomoc społeczna dla osób potrzebujących (160 osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem) z terenu Starego Miasta i terenów przyległych w Lublinie. Klub oferuje środowiskowe formy pomocy i samopomocy od 2019 do 2021 r. Zapraszamy młodzież w wieku 15+, osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby z dysfunkcją w rodzinie. Jest przewidziana opieka nad dziećmi w trakcie wybranych form wsparcia.

Zajęcia w Klubie odbywają się nieodpłatnie, indywidualnie lub grupowo. Klub opiera się też na zasadzie samopomocy, polegającej na spotkaniach, podczas których uczestnicy wspólnie planują imprezy i rozwiązują konflikty interpersonalne.

Oferta Klubu

 

  • Poradnia z samopomocową grupą wsparcia
  • Poradnia i klub dla młodzieży
  • Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych
  • Muzykoterapia i choreoterapia
  • Aktywizacja zawodowa
  • Aktywizacja życiowa
  • Trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy
  • Aktywizacja społeczna

 

Poradnia z samopomocową grupą wsparcia

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla rodzin i osób samotnie wychowujących dzieci, m.in.:

– z chorobą lub niepełnosprawnością, szczególnie ADHD;
– z Zespołem Aspergera;
– przeżywające problemy w przedszkolu, szkole, w kontaktach z rówieśnikami lub wykazujące niepokojące zachowania;

Oferowane są również:

– konsultacje pedagogiczne dla rodziców dzieci zdolnych;
– terapia i pomoc psychologiczna w problemach osobistych, rodzinnych, w związkach;
– mediacje dla rodziców w konflikcie;
– pomoc w sytuacjach kryzysowych (np. przemoc).

Po konsultacji w poradni można dołączyć do samopomocowej grupy wsparcia. Spotkania prowadzi osoba odpowiedzialna za poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Poradnia i Klub dla młodzieży

Poradnia: pomoc dla młodzieży w zakresie wychowania, relacji, przeżywania sytuacji konfliktowych, stresu, traumy, itp.

Klub: wspólnie spotkania i działania. Celem jest integracja grupowa, ćwiczenie umiejętności społecznych, wspólne gry i zabawy towarzyskie (planszowe, komputerowe), realizacja hobby/pasji. O charakterze spotkań decydują uczestnicy.

Są przewidziane zajęcia komputerowe z Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) i umiejętnego korzystania z Internetu (np. programy edukacyjne on-line).

 

Pomoc w załatwianiu spraw urzędowych

Pomoc w zakresie wypełniania dokumentów urzędowych (np. uzyskanie świadczeń, rozliczenia podatkowe, w tym przez Internet).

 

Muzykoterapia i choreoterapia

Psychoterapia Tańcem i Ruchem (DMT) wykorzystuje taniec i ruch jako proces integracji osoby w sferze emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Bazuje na założeniu, że ruch osób odzwierciedla indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji. Świadomość ciała i ruchu prowadzi do uzyskania wglądu w źródło problemu, zaś zmiana w ruchu wpływa na sposób przeżywania oraz zachowania. Psychoterapia tańcem wyzwala uczucia, które nie mogą być zwerbalizowane. Jest stosowana zarówno w formie indywidualnej, jak i małżeńskiej, rodzinnej lub grupowej. Jest znana w służbie zdrowia, edukacji, praktyce prywatnej, domach opieki społecznej, programach profilaktycznych i prewencyjnych. Zajęcia prowadzone są w grupach mieszanych (młodzież i dorośli), co daje dodatkowy impuls do pogłębiania więzi międzypokoleniowych i uczy szacunku do odmienności i możliwości fizycznych osób w różnym wieku.

 

Aktywizacja zawodowa

Zajęcia w formie warsztatowej z wykorzystaniem komputerów oraz doświadczeń uczestników (samopomoc). Ich celem jest wsparcie i pomoc w powrocie na rynek pracy lub w poprawie warunków pracy. Zajęcia są prowadzone przez trenerów zajmujących się sferą aktywności zawodowej.

 

Aktywizacja życiowa

Zajęcia wspierająco-aktywizujące dla uzyskania różnych umiejętności, takich jak:
– zaradność życiowa i funkcjonowanie w codziennym życiu;
– umiejętność społeczna i interpersonalna;
– spędzanie wolnego czasu;
– radzenie sobie w sytuacjach stresowych, autodiagnoza;
– proszenie o pomoc i budowanie sieci wsparcia, podejmowanie wolontariatu;
– interaktywne metody pracy z grupą: mini wykłady, zadania grupowe, burza mózgów, analiza przypadku (case study), symulacje, gry terenowe.

Spotkanie grup sąsiedzkich: wspólne inicjatywy, planowanie i wdrażanie samodzielnych działań, podejmowanie wolontariatu sąsiedzkiego, itp.

 

Trening umiejętności spędzania wolnego czasu dla sąsiedzkich grup samopomocy

Zajęcia aktywizujące oraz zajęcia rekreacyjno-sportowe w grupach (basen, sala gimnastyczna, piłka nożna, siatkówka, tenis stołowa, jazda na rolkach, kręgle) oraz zajęcia aktywizujące z elementami samorządności.

Wsparcie jest realizowane w ramach sąsiedzkich grup samopomocowych jako element integracji społecznej i budowania więzi sąsiedzkich, rozwijania samopomocy i kompetencji liderskich/decyzyjnych. Zajęcia są dostosowane do wieku, stanu zdrowia i potrzeb uczestników.

Celem zajęć jest rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej i stymulowanie procesów psychofizycznych. Zajęcia pozwolą na kształtowanie umiejętności społecznych (poczucie osobistego sukcesu), przełamywania bariery wyobcowania i lęku (zajęcia w miejscu publicznym), integrację grupy i możliwość wymiany poglądów i informacji w nieformalnej atmosferze.

Zajęcia wprowadzają również elementy samostanowienia, odpowiedzialności i decyzyjności (np. wspólne dobieranie, oglądanie i omawianie filmów; gry i zabawy pokazujące korzyści ze współpracy).

 

Aktywizacja społeczna

Warsztaty graficzne (zaproszenia, plakaty promujące integrację międzypokoleniową) i artystyczne (dekoracje na Korowód międzypokoleniowy). Zajęcia mają na celu działanie samopomocowe obywatelskie, zapoznanie uczestników z „przestrzenią” miejską i rekreacyjną, uczestnictwo jako wolontariusze w organizacji wydarzenia o charakterze społecznym/kulturalnym, takim jak coroczny Korowód Międzypokoleniowy organizowany przez Gminę Lublin z udziałem placówek oświaty, instytucji kultury i organizacji pozarządowych. Udział w Korowodzie, wspólne świętowanie, posiłek w miejscu publicznym mają na celu przełamanie bariery wyobcowania i lęku do funkcjonowania w miejscu publicznym, izolacji wobec inicjatyw kulturalnych oraz budowanie solidarności między młodym i starszym pokoleniem.

Dokumenty rekrutacyjne

>   Regulamin rekrutacji

>   Formularz Rekrutacyjny

>   Deklaracja uczestnictwa

>   Zgoda rodzica, opiekuna

Wolontariat

Do pracy w Klubie przyjmujemy również wolontariuszy – studentów lub osoby po studiach, do pomocy uczestnikom Klubu:
– w załatwianiu spraw urzędowych: kierunki prawnicze i administracyjne
– w aktywizacji życiowej: kierunki psychologiczne, pedagogiczne, itp.

>   Regulamin wolontariatu

>   Ankieta dla Wolontariusza

Regulamin Organizacyjny

>   Schemat organizacyjny

>   Umowa, Kontrakt socjalny

>   Karta udziału w zajęciach, spotkaniach

 

 

_______________________________

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Osi Priorytetowej XI „Włączenie Społeczne”,
Działanie 11.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020