Ogłoszenie ofertowe – 19 październik 2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Usługi poradnictwa psychologicznego

w ramach procedury rozeznania rynku,

w ramach projektu pod tytułem:

„Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”,
realizowanego w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.2. Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt realizowany przez Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie
w partnerstwie
z fundacją Europejski Dom Spotkań-Fundacja Nowy Staw oraz Gminą Lublin.

Załączniki ofertowe:
Zapytanie ofertowe
Oferta
Oświadczenie