Polityka prywatności

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych w związku ze zgłoszeniem intencji mszalnych w Klasztorze Dominikanów w Lublinie

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. oraz (dalej: Dekret) oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy, że:

Administrator i jego dane kontaktowe

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Klasztor Dominikanów: ul. Złota 9, 20-112 Lublin.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy:

  • mailowo pod adresem: [email protected], 
  • telefonicznie pod numerem telefonu: +48-728 429 926,
  • listownie na adres wskazany w pkt. 1.

3. Podstawą przetwarzania tych danych jest Pani/Pana zgoda.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obsługi zgłoszenia intencji mszalnej, która ma zostać odprawiona w Bazylice Dominikanów w Lublinie, co stanowi realizację zawartej z Panią/Panem umowy zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt. 2) Dekretu, której przedmiotem jest publiczne odczytanie zamówionej przez Panią/Pana intencji w trakcie mszy św. we wskazanym w zgłoszeniu terminie.

5. W przypadku  gdy w trakcie w treści intencji wskazano dane osobowe Administrator będzie przetwarzał je w celach archiwalnych w tzw. księdze intencyjnej w wykonaniu obowiązku nałożonego na Klasztor kan. 958 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

6. W przypadku ewentualnego przetwarzania danych osobowych osób, których dotyczy zamówiona przez Panią/Pana intencja podstawą prawną jest ochrona żywotnych interesów osoby objętej intencją (art. 7 ust. 1 pkt 4 Dekretu) w postaci jej dobra duchowego (salus animarum).

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie nie może być przyczyną odmowy odprawienia mszy św. we wskazanej przez Panią/Pana intencji.  W takim przypadku msza św. zostanie odprawiona we wskazanej przez Panią/Pana intencji bez wskazania Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych osoby, objętej intencją (intencja zanonimizowana).

8. Wobec Pani/Pana (ewentualnie osoby, której dotyczy intencja) nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

Kategorie odbiorców danych osobowych

9. Treść zgłoszonej przez Panią/Pana intencji zostanie odczytana publicznie podczas mszy św. sprawowanej w Bazylice Dominikanów w Lublinie.

10. W związku z tym, że msze św. odprawiane w Bazylice Dominikanów w Lublinie są transmitowane online na platformie YouTube, Pani/Pana dane osobowe – o ile będą stanowiły treść intencji – odczytane w trakcie takiej transmisji, w trakcie takiej transmisji mogą zostać ujawnione administratorowi portalu Youtube czyli Youtube LLC z siedzibą w Stanach Zjednoczonych na podstawie Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 z dnia 12 lipca 2016 r. przyjętej na mocy dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA.

11. W przypadku wyboru metody złożenia płatności za pośrednictwem tpay, Pana/Pani dane osobowe w zakresie niezbędnym do obsługi takiej płatności może przetwarzać operator serwisu tpay, który działa jako niezależny od Klasztoru administrator danych osobowych. Klasztor zachęca do zapoznania się informacjami o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych udostępnianymi przez opertatora tpay.

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych

13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odprawienia mszy św. we wskazanej przez Panią/Pana intencji, w przypadku anulowania zgłoszenia takiej intencji do dnia jego anulowania, a dodatkowo w przypadku odprawienia intencji – o ile dane osobowe będą stanowiły treść intencji – przechowywane na podstawie kan. 958 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego w wykonaniu przez Klasztor obowiązku prowadzenia księgi intencji, w której przez czas nieokreślony archiwizowane są następujące informacje: liczba mszy św. przyjętych do odprawienia, intencje, jak również złożona ofiarę i odprawienie.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

14. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem.

15. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu.