Remonty FRB

Remonty w Bazylice

Środki zebrane przez Fundację są od początku jej istnienia w dużej mierze przeznaczone na remonty prowadzone przez klasztor.

Projekt: „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie” w ramach Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”.

obejmował:
– renowację całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały odrestaurowane w poprzednich latach)
– prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz z konserwacja siedmiu ołtarzy, ambon, obrazów i organów w Kaplicy MB Paryskiej
– instalację ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pomp ciepła
– udostępnienie Kaplicy MB Paryskiej na kameralną salę koncertową
– utworzenie dodatkowego wejścia do Bazyliki z dostępem dla osób niepełnosprawnych
– przystosowanie Bazyliki do realizacji w jej przestrzeni bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych

Podstawowym celem projektu były prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy Bazylice pw. św. Stanisława w Lublinie oraz konserwacja wybranych zabytków ruchomych wyposażenia wnętrza bazyliki.

Środki zostały wykorzystane również na digitalizację i konserwację części zbiorów (księga Ruszla).

Działania te miały doprowadzić do powstania nowej oferty kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży, dorosłych, osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych. Będą to m.in.: lekcje historii sztuki dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Renesans Lubelski” oraz lekcje „Druki o. Pawła Ruszla jako przykład wydawnictw XVII- wiecznych”.

Całkowity koszt projektu to 15,6 mln zł, kwota dofinansowania wyniosła: 12,8 mln zł.

Od roku 2010 Fundacja jest oficjalnym partnerem klasztoru w realizacji projektu unijnego.

W ramach projektu: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie”, współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII: Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna, działanie 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, w bazylice do dnia 15.09.2012 roku przeprowadzone zostały następujące prace:

1. Roboty budowlane – Kaplica Tyszkiewiczów w Bazylice (remont konstrukcji sklepienia, stabilizacja ściany i remont kopuły);
Prace konserwatorskie – Renowacja Kaplicy Tyszkiewiczów w Bazylice (malowidła ścienne, sztukaterie, zabytki ruchome), renowacja wnętrza dawnej Kaplicy Krzyża, renowacja obrazów z kaplicy MB Paryskiej;
2. Roboty budowlane – modernizacja infrastruktury technicznej (wymiana instalacji elektrycznej);
3. Wykonanie monitoringu i zabezpieczenie zabytku na wypadek zagrożeń (ppoż., ssw, telewizja dozorowa;
4. Zainstalowanie systemu zliczania odwiedzających, audioprzewodniki.

oraz:

1. Roboty budowlane – Skrzydło zachodnie (roboty fundamentowe, izolacyjne i remont ganku);
2. Roboty budowlane – Skrzydło wschodnie (remont stropu II piętra oraz wymiana);
3. Roboty budowlane – Skrzydło północne (wymiana dachu, remont elewacji);
4. Prace konserwatorskie – renowacja elewacji od strony dużego dziedzińca;
5. Roboty budowlane – modernizacja infrastruktury technicznej (wymiana instalacji elektrycznej);
6. Roboty budowlane – modernizacja infrastruktury sanitarnej (wymiana instalacji wod-kan-co);
7. Roboty budowlane – modernizacja infrastruktury sanitarnej-odnawialne źródła energii (montaż baterii słonecznych i wymiana systemu grzewczego-technika kondensacyjna);
8. Monitoring i zabezpieczenie zabytku na wypadek zagrożeń (ppoż., ssw, telewizja dozorowa);
9. System zliczania odwiedzających, audioprzewodniki;
10. Wyposażenie pomieszczeń na potrzeby turystów i wydarzeń kulturalnych;
11. Zagospodarowanie terenu – rewitalizacja wirydarzy i dziedzińca klasztornego (rekonstrukcja muru obronnego, remont ogrodzenia, wykonanie parkingu, ciągów pieszych, terenów zielonych i elementów małej architektury).