Renowacja Bazyliki

Skończyła się realizacja projektu „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt przeszedł w 5-letni okres trwałości. Przez najbliższe lata będziemy realizowali program kulturalno-edukacyjny.

W Bazylice trwają jeszcze prace konserwacyjne nad ołtarzami w kaplicach bocznych, które nie zostały objęte projektem.

Powrót z renowacji krzyża z łuku tęczowego (kwiecień 2020)

Krzyż został obecnie umieszczony na ścianie północnej w Kaplicy Firlejów.

Szczególne podziękowania składamy dobroczyńcy, który pokrył koszty renowacji ołtarza.

Prace zostały wykonane w pracowni Macieja oraz Anety Filip:
Kompleksowa Konserwacja Zabytków M. Filip, A. Filip s.c.