Trwa realizacja projektu „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacje o projekcie

Renowacja obrazów i figur:

Ołtarze i obrazy wracają do Bazyliki:

Kaplica Paryska:

Układanie posadzki:

Dwie ambony:

Ołtarz w Kaplicy Ossolińskich:

Ołtarz w Kaplicy Firlejów:

Fasada Bazyliki: