Trwa realizacja projektu „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Informacje o projekcie

Fasada Bazyliki:

Nawa główna:

Przejście w ścianie z kaplicy Firlejów na ambonę:

Gotycki obraz za ołtarzem:

Prace przy posadzce:

Instalacja ogrzewanie podłogowego:

Pracownia konserwatorska w Rzeszowie oraz Kraczkowej:

Kaplica Paryska:

Kaplica Ossolińskich:

Kaplica Firlejów: