W klasztorze:
– ciąg dalszy rewitalizacji skarpy;
– drobne prace remontowe w części klasztoru zajmowanej przez Teatr Andersena;
– prace porządkowe w skrzydle zachodnim oraz w części zajmowanej przez Teatr Andersena (we wrześniu 2016 roku Teatr opuścił budynek klasztoru);
– przygotowanie i złożenie wniosku o dotacje z funduszy unijnych na projekt „Klasztor w sercu miasta” – adaptacja zachodniego skrzydła Klasztoru OO. Dominikanów w Lublinie na cele klubu samopomocy, planowany do dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.2 Infrastruktura usług społecznych.

W bazylice:
– konserwacja techniczna ścian w Kaplicy Firlejów;
– przy dotacji MKiDN – prace konstrukcyjne i konserwatorskie elewacji Kaplicy MB Paryskiej;
– przy dotacji MKiDN – prace konstrukcyjne ścian wewnątrz Kaplicy MB Paryskiej;
– przy dotacji MKiDN – wymiana więźby dachowej oraz pokrycia dachu Kaplicy MB Paryskiej i przedsionka tej kaplicy.

16 września 2016 roku o. przeor Grzegorz Kluz podpisał z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na realizację nowego projektu: „Klasztor w sercu miasta” – renowacja Bazyliki Ojców Dominikanów w Lublinie”, w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Całkowity koszt projektu wynosi 15.671.301 zł. – do zrealizowania do VI 2018 roku.
Dotacja ze środków unijnych ma wynosić 12.868.647 zł.

Projekt obejmuje:
– renowacje całej Bazyliki (oprócz kaplicy Tyszkiewiczów i prezbiterium, które zostały odrestaurowane w poprzednich latach);
– prace budowlane i konserwatorskie przy zabytku wraz z konserwacja siedmiu ołtarzy, ambon, obrazów i organów w Kaplicy MB Paryskiej;
– instalacje ogrzewania podłogowego z wykorzystaniem pomp ciepła;
– udostępnienie Kaplicy MB Paryskiej na kameralną salę koncertową;
– utworzenie dodatkowego wejścia do Bazyliki z dostępem dla osób niepełnosprawnych;
– przystosowanie Bazyliki do realizacji w jej przestrzeni bogatej oferty kulturalnej i edukacyjnej dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych;

Do końca 2016 roku, w ramach rozpoczętego projektu, zrealizowano:
– prace konserwatorskie elewacji północnej ściany kościoła;
– wewnątrz bazyliki prace konstrukcyjne – zszywanie i iniekcje sklepień nawy głównej i naw bocznych;
– zaawansowane prace: konserwacja techniczna i estetyczna Kaplicy MB Paryskiej;
– zaawansowane prace: konserwacja estetyczne w Kaplicy Ossolińskich oraz Kaplicy Firlejów;
– zaawansowane prace: konserwatorskie zdemontowanych ołtarzy i wielkoformatowych obrazów.

Bazylika:

Słowo Ojca Przeora

Drodzy Przyjaciele i Wy wszyscy, którzy przychodzicie uczestniczyć w Liturgii i słuchać Słowa Bożego właśnie w naszej dominikańskiej Bazylice.

Od paru lat w ogłoszeniach słyszycie słowa: „Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wspierają prowadzone przez nas w bazylice remonty. Wszystkich Was i Wasze intencje oddajemy Panu Bogu w każdą niedzielę, podczas mszy św. w intencji wszystkich naszych ofiarodawców.” Pomimo ciągłego ich powtarzania, dla nas dominikanów Wam posługujących nie były one nigdy puste. Zawsze wyrażały i wyrażają prawdziwą wdzięczność tym wszystkim, którzy składają swoje ofiary na prowadzone przez nas remonty.

Większość z Was pozostaje anonimowa i nie jesteśmy w stanie Wam osobiście podziękować. Nie znamy z imienia i nazwiska wszystkich, którzy składają swoje ofiary na tzw. tacę remontową i przy okazji różnych akcji wspierających nasze remonty (np. Pierogi św. Jacka). Nie posiadamy nazwisk tych, którzy wspierają naszą Fundację Restaurare Basilicam 1% z podatku od swoich dochodów. Znamy z imienia i nazwiska jedynie tych, którzy zechcieli wziąć udział w akcji 800/800 – choć wielu z Was chce pozostać anonimowymi. Wszystkim Wam jednak serdecznie dziękujemy za wsparcie.

W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadziliśmy remonty, prace budowlane i konserwatorskie w klasztorze i bazylice za kwotę wynoszącą prawie 18,5 mln zł. Nie byłyby one oczywiście możliwe bez funduszy unijnych, wsparcia Polskiej Prowincji Dominikanów, Gminy Lublin, MKiDN, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Jednak ponad 5 mln zł. (to więcej niż 1/4 wszystkich środków) to Wasze wsparcie i Wasze ofiary. Tym bardziej za nie dziękujemy.

Wszyscy wiecie również, że rozpoczęliśmy realizację projektu renowacji naszej Bazyliki. W tej chwili trwają prace w Kaplicy MB. Paryskiej, przy północnej ścianie kościoła i prace związane z izolacją ściany frontowej. W tym miesiącu wewnątrz kościoła rozpocznie się demontaż czterech ołtarzy i stawianie rusztowania w głównej nawie. Koniec wszystkich prac zaplanowano na czerwiec 2018 roku. Całkowity koszt projektu wynosi ponad 15,5 mln zł. Dotacja ze środków unijnych ma wynosić prawie 13 mln zł. Staramy się pozyskiwać środki na tzw. wkład własny. Znając Waszą życzliwość ośmielamy się dalej kierować do Was prośby o wsparcie.

Druga niedziela miesiąca była zawsze niedzielą, w którą zbieraliśmy ofiary na tzw. „tacę remontową”. Nigdy nie wiedzieliśmy, czy składane przez Was ofiary są po prostu ofiarami „na tacę” czy ze szczególnym przeznaczeniem na remonty. Dlatego też, od najbliższej niedzieli – drugiej niedzieli listopada, chcielibyśmy oddzielić ofiary „na tacę” od ofiar na remont. My dominikanie posługujący Wam w tej Bazylice, będziemy osobiście stać po mszach św. i kwestować na prowadzone przez nas remonty. Będzie to również okazja do udzielenia Wam informacji na jakim etapie są prace remontowe. Dla Was będzie to również okazja do rozmowy i zadawania pytań nt. prowadzonych prac i związanych z nimi problemów. Może w ten sposób staniemy się nawzajem mniej anonimowi i połączy nas troska o wspólne dzieło.

Lublin, 6 listopada 2016
o. Grzegorz Kluz OP