Remont kopuły i dachu:

Prace konserwatorskie – ołtarz na krużganku oraz zakrystia:

Prace remontowe pod Kaplicą Tyszkiewiczów:

Prace remontowo-budowlane – relacja z 2 kwietnia 2010 r.

Umowa na realizację projektu została podpisana i rozpoczęliśmy procedury przetargowe.

Bezpośrednie prace remontowe w klasztorze w miesiącach styczeń-marzec przedstawiają się następująco. Przeprowadziliśmy remont kapitalny pomieszczeń po starej kuchni klasztoru:
– piwnica magazynowa kuchni stała się pomieszczeniem gospodarczym dla zakrystii [czwarta zakrystia] – sama kuchnia po remoncie wszystkich instalacji i wymianie okien – została zamieniona na salkę duszpasterską z zapleczem kuchennym.

Prace remontowo-budowlane – relacja z 3 lipca 2010 r.

W ostatnich trzech miesiącach przeprowadziliśmy 3 procedury przetargowe dla inwestycji pod nazwą „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie”, który współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki.

1. Menadżer Projektu (Zarządzanie Projektem) oraz prowadzenie Nadzorów Inżynierskich (Inspektor Nadzoru). Menadżer Projektu będzie sprawował nadzór merytoryczny nad poprawnością realizacji procedur przy wdrażaniu projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej takich jak ewaluacja Projektu i sprawozdawczość oraz będzie sprawował nadzór inżynierski nad Projektem.

2. Realizacja inwestycji pn. „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” w zakresie:
1. Roboty budowlane – Skrzydło zachodnie (roboty fundamentowe, izolacyjne i remont ganku)
2. Roboty budowlane – Skrzydło wschodnie (remont stropu II piętra oraz wymiana dachu)
3. Roboty budowlane – Skrzydło północne (wymiana dachu, remont elewacji)
4. Roboty budowlane – Kaplica Tyszkiewiczów w Bazylice (remont konstrukcji sklepienia, stabilizacja ściany i remont kopuły)
5. Prace konserwatorskie – Renowacja Kaplicy Tyszkiewiczów w Bazylice (malowidła ścienne, sztukaterie, zabytki ruchome), renowacja wnętrza dawnej Kaplicy Krzyża, renowacja obrazów z kaplicy MB Paryskiej, polichromii skrzydła zach., renowacja ołtarza w skrzydle wsch.
6. Prace konserwatorskie – renowacja elewacji od strony dużego dziedzińca
7. Roboty budowlane – modernizacja infrastruktury technicznej (wymiana instalacji elektrycznej)
8. Roboty budowlane – modernizacja infrastruktury sanitarnej (wymiana instalacji wod-kan-co)
9. Roboty budowlane – modernizacja infrastruktury sanitarnej-odnawialne źródła energii (montaż baterii słonecznych i wymiana systemu grzewczego-technika kondensacyjna)
10. Monitoring i zabezpieczenie zabytku na wypadek zagrożeń (ppoż., ssw, telewizja dozorowa)
11. System zliczania odwiedzających, audioprzewodniki
12. Wyposażenie pomieszczeń na potrzeby turystów i wydarzeń kulturalnych
13. Zagospodarowanie terenu – rewitalizacja wirydarzy i dziedzińca klasztornego (rekonstrukcja muru obronnego, remont ogrodzenia, wykonanie parkingu, ciągów pieszych, terenów zielonych i elementów małej architektury)

3. Wykonanie planowanych działań promocyjnych dla Projektu „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” w zakresie:
1. Tablice informacyjne
2. Tablice pamiątkowe
3. Album
4. Katalog
5. Uruchomienie platformy internetowej

Po zakończeniu procedur przetargowych – nastąpiło przejęcie placu budowy przez firmy, które przetarg wygrały i rozpoczęcie prac budowlanych. W tej chwili są prowadzone prace na kopule Kaplicy Tyszkiewiczów w Bazylice [remont kopuły z wymianą dachu na kopule] oraz prace na dachu skrzydła wschodniego klasztoru [nowy strop nad II piętrem klasztoru oraz wymiana dachu]. W/w prace mają być zakończone jeszcze przed zimą.

Prace remontowo-budowlane – relacja z 28 września 2010 r.

Inwestycja „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w toku.

Kaplica Tyszkiewiczów:
– Prace na kopule – zakończono zabezpieczanie i zszywanie pęknięć od strony zewnętrznej kopuły; trwa pokrywanie kopuły nowym dachem [miedź].
– W samej Kaplicy, po wykonaniu wstępnych badań sondażowo-odkrywkowych – stwierdzono występowanie złoconych elementów dekoracyjnych w tle sztukaterii – jest to dla nas zaskoczeniem, gdyż elementów tych nie uwzględniał wcześniejszy program konserwatorski.
– Zdemontowano, oczyszczono i zatruto stalle zakonne, które następnie przewieziono do pracowni konserwatorskiej – następnym zaskoczeniem dla nas było to, że drewniane, polichromowane stalle posiadają pierwotną oryginalną polichromię – imitacja marmoryzacji w kolorze zielonym wraz z elementami kwiatowymi – w wyniku analiz konserwatorskich zasadne stało się odsłonięcie pierwotnej warstwy kolorystycznej i jej konserwacja – to następna zmiana w stosunku do wcześniejszych założeń programowych, które uwzględniały konserwację czarnej monochromii.
– Jeszcze większym zaskoczeniem była dla nas konieczność zdjęcia posadzki i potrzeba przemurowania sklepień nad kryptami Kaplicy [w założeniach konserwatorskich było tylko częściowe przemurowanie uszkodzeń w sklepieniach] – sam ołtarz główny stoi na całkowicie spróchniałych belkach – istnieje potrzeba wymiany belek konstrukcyjnych, podbicia i zabezpieczenia ołtarza.

II zakrystia – dawna Kaplica Relikwii Krzyża Św.:
– Podczas oczyszczania i utrwalania polichromii ściennej stwierdzono występowanie przemalowań w obrębie sklepienia wyższej części zakrystii – przemalowania zostały usunięte.
– Na ołtarzu odnaleziono pierwotne złocenia, które należy przywrócić [gzymsy ołtarzowe i żyłowania marmoryzacji na dole kolumny.
– Trwają prace mające na celu wypełnienie spękań konstrukcyjnych na sklepieniu oraz przeprojektowanie instalacji elektrycznej.

Ołtarz w krużgankach:
– Usuwanie przemalowań i powrót do pierwotnej zieleni marmoryzowanej.

Dach i strop II piętra skrzydła wschodniego klasztoru:
– Część najtrudniejszych prac została już wykonana – zdjęto częściowo dach, aby zrobić wieniec na całości obiektu – prace te były dość uciążliwe dla mieszkańców klasztoru z powodu deszczowej pogody, która nas nie oszczędzała – częściowe odkrycie dachu nie pozwoliło na całkowite zabezpieczenie starych stropów i trochę nas w klasztorze zalało.
– W tej chwili trwają już prace nad wylewaniem nowego stropu II piętra – w niektórych miejscach będzie to wymagało skomplikowanych zabezpieczeń konstrukcyjnych – np. przebijanie się ze stalowymi wspornikami przez środek klasztoru aż do poziomu piwnic.
– W najbliższych dniach zostanie przywiezione drewno na więźbę dachową i prace przy nowym dachu – dach będzie kryty dachówką – w/w prace mają być zakończone jeszcze przed zimą.

Prace remontowo-budowlane – relacja z 23 grudnia 2010 r.

Inwestycja „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa VII Kultura, Turystyka i Współpraca międzyregionalna, działanie: 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki w toku…

Kaplica Tyszkiewiczów:
– Prace na kopule – po zabezpieczeniu i zszyciu pęknięć od strony zewnętrznej kopuły – pokryto kopułę [wraz z latarnią] miedzią.
– Trwa konserwacja drewnianych, polichromowanych stall zakonnych [obszerniej o problemach w poprzedniej relacji].
– Trwają prace pod ołtarzem głównym – podbicia i zabezpieczenia ołtarza wraz z wymianą belek konstrukcyjnych.

II zakrystia – dawna Kaplica Relikwii Krzyża Św.:
– Zakończyły się prace mające na celu wypełnienie spękań konstrukcyjnych na sklepieniu i ścianach oraz przeprojektowanie instalacji elektrycznej.
– Podczas oczyszczania i utrwalania XVII-wiecznej polichromii ściennej stwierdzono pierwotną warstwę fresków z XV w. – zostaną one w częściowo odsłonięte i wyeksponowane.

Ołtarz w krużgankach:
– Trwa restauracja ołtarza.

Dach i strop II piętra skrzydła wschodniego klasztoru:
– W zasadniczej części zakończono prace związane z wylewaniem nowego stropu II piętra [wymagało to skomplikowanych zabezpieczeń konstrukcyjnych – np. przebijanie się ze stalowymi wspornikami przez środek klasztoru w celu odciążenia ścian i sklepień poniżej] – w związku z częściowym odsłonięciem dachu – prace te były i są dość uciążliwe dla mieszkańców klasztoru z powodu deszczowej pogody jesienią i obecnych śniegów zimą – trochę nas w klasztorze zalało – nie wspominając o zimnie, które wciąż odczuwamy.
– Jak można z daleka zauważyć – mimo zimna i śniegów – cały czas na dachu pracują cieśle – trwa budowanie więźby dachowej i pokrywanie jej deskami [dach będzie kryty dachówką] – prace utrudnia część starego dachu, przez który trzeba się przebijać i którego rozebrać nie można bez szkody dla klasztoru i jego mieszkańców.

Monitoring przeciwpożarowy, antywłamaniowy i wizyjny:
– W Bazylice można zobaczyć elektryków zajmujących się instalacją urządzeń w/w monitoringu.

Informujemy także, że od czerwca br. [początek projektu] wydaliśmy na realizację Projektu: „KLASZTOR W SERCU MIASTA – II etap renowacji Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie” 2.411.385,64 PLN, ze środków unijnych otrzymaliśmy dotację w wysokości: 1.193.795,30 PLN [dane poprawione 30.12.2010 uwzględniające ostatnią wpłatę] – dlatego też składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim naszym sponsorom i ofiarodawcom.