Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Fundacja Nowy Staw powstała w 1993 roku.

– Popiera wszelkie inicjatywy społeczne mające na celu budowanie społeczeństwa obywatelskiego, współpracy i solidarności między narodami.
– Wspiera procesy demokratycznych przemian na Białorusi i Ukrainie.
– Promuje Lublin i Lubelszczyznę jako miejsce spotkania różnych kultur i narodów.
– Działa na rzecz świadomego członkostwa Polski w Unii Europejskiej.

W swoich działaniach Fundacja kieruje się wartościami chrześcijańskimi. Poprzez edukację wszystkich pokoleń wzmacnia idee demokracji, samorządności, społecznej gospodarki rynkowej, solidarności między narodami oraz porozumienia kultur ponad wszelkimi granicami.

W ubiegłych latach we współpracy z oo. Dominikanami realizowała program Akademia „Złota 9”. Realizacja programu jest już zakończona. Była to wyjątkowa propozycja edukacyjna skierowana do młodzieży Lubelszczyzny. Projekt ten był wspólną inicjatywą Klasztoru Ojców Dominikanów w Lublinie oraz Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. Akademia była połączeniem doświadczeń duszpasterskich dominikanina, Ojca Ludwika Wiśniewskiego i trzynastoletniej praktyki pracy z młodzieżą, jaka realizowana jest w Fundacji.

Obecnie Klasztor Dominikanów w Lublinie wraz z partnerami:
– Gmina Lublin
Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Klasztor w sercu miasta – Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”.

Celem projektu jest dostępność i jakość usług społecznych dla osób wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem z terenu dzielnicy Stare Miasto i terenów przyległych w Lublinie przez rozwój środowiskowych form pomocy i samopomocy w formie klubu samopomocy.